נצר השרון חקירה ושיקום קרקעות

בקשה לקבלת מידע (RFI) בנוגע למתקן לטיהור ציוד מזוהם בחומרי נפץ עבור נצר השרון בע"מ נובמבר 2021 – נובמבר 2021

עדכון 10-02-2022: המועד האחרון להגשה נדחה ליום 28.2.2022 בשעה 15:00

עדכון 31-01-2022: המועד האחרון להגשה נדחה ליום 2.2.2022 בשעה 15:00

בהתאם לסעיף 2.4 ל הליך שבנדון, יפורט להלן מענה נצר השרון בע "מ )להלן: "נצר השרון"( לשאלות שנתקבלו אצל ה בקשר להליך שבנדון.

קישור לקובץ

נצר השרון בע"מ ("נצר השרון"), פונה בזאת לציבור בבקשה לקבלת מידע בנוגע להקמת מתקן לטיהור ציוד מזוהם בחומרי נפץ נפיצים, בהתאם לכללים ולהוראות המפורטים בפנייה זו להלן. 

  • רקע כללי
    1. נצר השרון היא חברה ממשלתית-ביטחונית, אשר אמונה על הטיפול בקרקעות מזוהמות ובהריסת מבנים במתחמים שונים. מתחמים אלה מאופיינים, בין השאר, בזיהומי חומרי נפץ ("חנ"מ") מפעילויות שונות בעבר. 
    2. במסגרת הפרויקטים אשר נצר השרון עתידה לבצע, מעוניינת נצר השרון, בין היתר, לטהר ציוד שפורק ממפעלי תחמושת שנהרסו, אשר חשוד כמזוהם בחנ"מ (להלן: "הציוד"). לאור העובדה שהכונה לטהר ציוד מזוהם עם שאריות חומרי נפץ בלבד, למיטב ידיעתה של נצר השרון, ציוד מזוהם מסוג זה  לא צפוי לגרום לפיצוצים מסיביים. טיהור הציוד המזוהם ייעשה בטכנולוגיה של טיפול תרמי, כאשר המטרה לאפשר מחזור הציוד המטוהר לאחר מכן.

לצורך כך, נדרש להקים מתקן ייעודי לטיהור הציוד באזור תעש השרון, כחלק מפרויקט שיקום קרקעות מזוהמות, כאשר המטרה הסופית לאפשר בהמשך אכלוס אורבני באיזור, תוך עמידה בדרישות הרגולציה בישראל (להלן: "המתקן"). כמו כן, יכול ויידרש בעתיד הקמת מתקנים נוספים במתחמים אחרים.