נצר השרון חקירה ושיקום קרקעות

מכרז פומבי מס' 1/2021 לאספקת ציוד משרדי, מוצרי מזון וכיבוד עבור נצר השרון בע"מ

מכרז פומבי מס' 2021/1 לאספקת ציוד משרדי, מוצרי מזון וכיבוד עבור נצר השרון בע"מת הודעת הבהרה מס' 1
בהתאם לסעיף 2.7 למכרז, יפורט להלן מענה נצר השרון בע"מ )להלן: "נצר השרון"( לשאלות שנתקבלו אצל ה בקשר למכרז שבנדון

מכרז ציוד ומזון, נספח מס' 1

חברת נצר השרון בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לאספקת ציוד משרדי, מוצרי מזון וכיבוד (להלן: "המכרז")